Дж. Х. Робинсън, редактор,
Четива по европейска история 2 тома.
(Boston: Ginn, 1906), 2: 404-409

Хановерски проект за исторически текстове
Сканирано от Brooke Harris, октомври 1996
Проверено от Анжела Рубенщайн, февруари 1997
Проверено и допълнено от Джонатан Пери, март 2001

Бележка от Робинсън: Премахването на феодалната система, което става по време на прочутото нощно събитие от 4-5 август, 1789 е било причиненo от прочитането на доклад за мизерията и безпорядъка, които господстват в провинциите. В доклада се казва, че „писма от всички провинции показват, че всякакъв вид собственост става жертва на [стр. 405] криминално насилие. Във всички посоки има изгорени замъци, унищожени са манастири и са изоставени опожарени ферми. Данъците, феодалните такси – всичко е изчезнало. Законите са без сила, а магистратите са без власт.“ С надеждата за умиротворяване и насърчаване на хората Събранието с плам, ентусиазъм и вълнение веднага премахва много от древните неправди. Документът, който се дава тук, е ревизираният декрет, завършен седмица по-късно.

ЧЛЕН I. Народното събрание с настоящото реши напълно премахва феодалната система. То постановява, че сред съществуващите права и задължения както феодални, така и относно данък ценз1, всички произхождащи или представляващи крепостничество на собственост или хора, се премахват, без да се дължи обезщетение. Всички други задължения се обявяват за погасяване, като сроковете и начина за това ще се определят от Народното събрание. Тези от посочените задължения, които не се премахват с този декрет, ще продължат да бъдат събирани докато не бъдат се реши освобождаване от тях.

II. Изключителното право да се поддържат къщи и навеси за гълъби се премахва. Гълъбите ще бъдат завардвани по време на сезони, определени от общността. По време на тези периоди те ще се разглеждат като дивеч и всеки ще има право да ги убива на собствената си земя.

III. Изключителното право на лов и поддържане на свободни развъдници също се премахва, и всеки собственик на земя има право да убива или да унищожава на собствената си земя всички видове дивеч, спазвайки обаче такива полицейски правила, които могат да бъдат установени с оглед безопасността на обществеността.

Всички ловни области (capitaineries2), включително царските гори, както и всички ловни права под каквато и деноминация да са, също се премахват. Предвиждат се обаче мерки по начин, съвместим със зачитането на правата на собственост и свобода, за поддържане на личните удоволствия на краля.

[Стр. 406] Председателят на Събранието се задължава да поиска от краля изтеглянето на изпратените на галерите или изпратените в изгнание хора, само заради нарушения на правилата за лов, както и освобождаването на тези, които в момента са в затвора за престъпления от този вид, както и отхвърлянето на такива случаи, които очакват разглеждане.
IV. Всички съдилища, свързани с имения, се забраняват, без да им се дължи обезщетение. Но магистратите на тези съдилища продължават да изпълняват своите функции до момента, в който Народното събрание ще предвиди създаването на нова съдебна система.

V. Десятъци от всякакъв вид, както и вноски, които са техни заместители, под каквато и деноминация да са известни или събирани (дори когато са в смесена форма), притежавани от светски или монашески конгрегации, от титулярите на църковни постове, членовете на корпорации (включително на Малтийския орден и други религиозни и военни ордени), както и тези, посветени на поддържането на църкви, както и за лица извън свещеничеството, и тези, които заместват portioncongrue3 се премахват, при условие обаче, че се създава друг метод, който да осигури разходите за богослужение, поддръжка на официалното духовенство, за оказване на помощ на бедните, за ремонт и възстановяване на църкви и пасторски домове, както и за поддържането на всички институции, семинарии, училища, академии , приюти и организации, на които са посветени настоящите средства. Докато такава разпоредби не се установят и бившите притежатели не влезнат в ползване на доходите от новата система, Народното събрание постановява, че споменатите десятъци ще продължават да се събират в съответствие със закона и по обичайния начин.

Други десятъци, независимо от техния характер ще бъдат погасими, по начин, определен от Събранието. Докато този въпрос се регулира, Народното събрание постановява, че те също трябва да продължат да бъдат събрани.
[Page 407] VI. Всички постоянни наеми за земя, плащани в пари или в натура, независимо от техния характер, независимо от техния произход и независимо на кого се дължат,…, ще бъдат възстановени в размер, определен от Събранието. В бъдеще няма да се създават дългове, които не са изпълними.

VII. Продажбата на съдебни и общински служби се премахва незабавно. Правораздаването се разпределя безплатно. Въпреки това магистратите, които в момента притежават такива офиси, ще продължат да упражняват своите функции и да получават своите възнаграждения, докато Събранието не предвиди възможности за обезщетяването им.

VIII. Плащанията на провинциалните свещеници се премахват и се прекратяват веднага щом се вземат мерки за увеличаване на минималната им заплата [portioncongrue] от енорийските свещеници и за плащането на помощниците на енорийските свещеници. Изготвя се регламент, който да определи статута на свещениците в градовете.

IX. Паричните привилегии, лични или по отношение на собствеността, във вид на плащане на данъци ще бъдат премахнати завинаги. Данъци ще се събират от всички граждани и за цялата собственост по един и същ начин и форма. Трябва да бъдат разгледани планове, според които да се плащат данъците пропорционално от всички, дори за последните шест месеца на текущата година.

  1. Тъйкатонационалнатаконституцияиобщественатасвободасас по-голямопредимство запровинциитеотпривилегиите, на коитонякои от тяхсе радват, итъй катоотказването натакивапривилегииеот съществено значение завътрешното единствона всички части накралството, сепостановява,че всичкиособенипривилегии, парични илипо друг начин определени, на области, княжества, кантони, градове и общини, се премахват веднъж завинагиисесъбират взакон, койтое общ завсичкифранцузи.

XI. Всички граждани, без разлика на произход, се допускат за работа във всеки офис или за всеки пост, без значение дали е църковен, граждански или военни, и нито една професия не предполага изключение от правилото.

XII. Оттук нататък няма да се изпращат парични средства за анати (годишна такса за папата) или с друга цел за съда на Рим, заместник легацията в Авиньон, или към нунциатурата в Люцерн.

[Стр. 408] Духовенството на епархията ще се обръща към нейните епископи във връзка с попълването на църковните постове и разпределения, които се предоставят безплатно, без оглед на резервации, очаквана продължителност и папски назначения, и всички църкви на Франция ползват същата свобода.

XIII. [Този член премахва различни църковни такси.]

XIV. Отсега нататък не се разрешава множественост в случаите, когато приходите от заеман църковен пост или църковни постове надвишават сумата от три хиляди ливри. На нито едно физическо лице не се разрешават няколко пенсии от църковни постове или пенсия и църковен пост, ако приходите, които той вече ползва от такива източници превишават същата сума от три хиляди ливри.

XV. Народното събрание ще разгледа във връзка с краля доклад, който трябва да бъде изпратен до него, свързан с пенсии, облагодетелствания и заплати, с оглед премахване на всички, които са незаслужени, и намаляване на тези, за които се докаже, че са прекомерни; и ще се фиксира сума, до която царят може в бъдеще да отпуска средства за такива цели.

XVI. Народното събрание постановява, че медал ще се дава в памет на скорошна гибел и важни дебати за благосъстоянието на Франция, както и че Te Deum ще се скандира в знак на благодарност във всички енории и църкви на Франция.

XVII. Народното събрание тържествено провъзгласява цар, Луи XVI, за Реставратор на френската свобода.

XVIII. Народното събрание ще е представителен орган пред краля, за да представя пред него декретите, които току-що са приети, да му поднася знаци на своята най-уважителна благодарност и да му се моли да разреши Te Deum да бъде изпълняван в неговия параклис, както и да присъства на тази служба.

XIX. Народното събрание ще се смята, веднага след учредяването си, за изготвител на законите, необходими за развитието на принципите, които са определени в настоящия декрет. Последният се предава незабавно от депутатите на всичките области, заедно с [стр. 409] декрета от 10-то число на този месец, за да може той да бъде отпечатан, публикуван, четен от амвоните на енориите и закачан там, където се сметне за необходимо.

Бележки под линия
[1] Данък плащан в средновековна Франция, вечно дължим, по подобие на плащанията на английските арендатори.

[2] Виж по-горе, стр. 365.

[3] Този израз се отнася до минималното възнаграждение, определено за свещениците.
Хановерски проект за исторически текстове
Обръщайте секъм Катедрата по история на Хановерския колеж
Моля изпращайте коментари на:

historians@hanover.edu

Първоначално в http://history.hanover.edu/texts/abolfeud.html. Отиди на главната страница.

Leave a Comment